ញាក់សាច់គ្រប់រឿង! ភាពយន្ត Zombie ទាំង ១០ ដែលរកចំណូលបានច្រើនបំផុត ធ្លាប់មើលរឿងណាខ្លះ?