គួរចៀស! ទម្លាប់​សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​ ៦យ៉ាងនេះ​ ​ធ្វើ​ឲ្យ​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ឆាប់​ខូច និង​អាច​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ទៀត

ជា​ធម្មតា​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​គ្រប់​ប្រភេទ​ចាប់​ផ្ដើម​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​គុណ​ភាព​បន្ទាប់​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​ ១​ឆ្នាំ​ជាង​ ឬ​២​ឆ្នាំ។…..