ទម្លាយតម្លៃខ្លួន Bosco Wong សម្ដែងក្នុងមួយភាគរាប់ម៉ឺនដុល្លារថ្លៃគុណនឹង ២ តារាប្រុសស្រករខ្លួន