ក្នុងមួយឆ្នាំចុងក្រោយ តើកំពូលតារាពិភពលោកមួយណាអាចរកប្រាក់បានច្រើនជាងគេ?