មានបញ្ហាធ្ងន់បែបនេះទើបលី លានជា មើលទៅចាស់ជាងវ័យខ្លាំង និងលាលែងពីការសម្ដែង