រឿងភាគកូរ៉េមួយឆ្នាំៗកាន់តែមានគុណភាព ដឹងអត់ថាមួយភាគៗចំណាយដើមទុនប៉ុន្មាន? ពិសេសរឿង Netflix គឺមិនធម្មតា