តើប្រភេទនៃអ្នករៀនអនឡាញមួយណា ដែលត្រូវនឹងអ្នក?

មួយរយៈចុងក្រោយនេះ ការសិក្សាភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងតាមអនឡាញ ដែលក្នុងថា្នក់ ឬ​ម៉ោងរៀនអនឡាញជាទូទៅ មានប្រភេទសិស្សមួយចំនួនដូចខាងក្រោម…