បើកបង្ហាញប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់បុគ្គលិកប្រចាំផលិតកម្ម SM, YG, JYP, និង Big Hit