ដឹង​អត់​ថា​តារា​កូរ៉េ​ណាមាន​ចំណូល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​នៅ​ឆ្នាំ​២០២១